در فرانسه، نتيجه شمارش بيش از سه چهارم از مجموع آراء انتخابات رياست جمهوری آن کشور حاکی است نيکولا سارکوزی، کانديدای محافظه کار بوضوح از رقيب سوسياليست خود، سگولِن رويال پيش است.

اين در حالی است که دور نهايی انتخابات در تاريخ ششم ماه مه شاهد رقابت مستقيم اين دو کانديدای راست و چپ خواهد بود.

نيکولا سارکوزی، وزير کشور سابق فرانسه بيش از ۳۰ درصد آراء، و سپس رقيب سوسياليست او سگولن رويال حدود ۲۵ در صد از آراء انتخابات رياست جمهوری را توانستند از آن خود سازند.

 فرانسوا بايرو، کانديدای ميانه روها و ژان ماری لوپن، رهبر يک گروه راست افراطی از لحاظ کسب آراء انتخابات رياست جمهوری فرانسه به ترتيب در مقام سوم و چهارم قرار گرفته اند.

پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوری در فرانسه، سارکوزی گفت رأی دهندگان به روشنی نشان دادند که خواهان مباحثات جامع ميان دو ديدگاه موجود در جامعه، دو نظام ارزشمند و دو نقطه نظر متفاوت سياسی در کشور هستند. 

خانم رويال نيز گفت، رأی دهندگان در مرحله دوم انتخابات در ماه مه، برداشت روشن تری برای انتخاب اين دو ديدگاه متفاوت راست و چپ خواهند داشت.

شرکت حدود ۸۵ درصد مجموع واجد شرايط رأی دادن در فرانسه نمايانگر شرکت جدی و عميق مردم فرانسه در انتخاب نسل جديد رهبران کشور پس از ژاک شيراک است. ژاک شيراک ۱۲ سال مقام رياست جمهوری فرانسه را بر عهده داشته است.