نوری المالکی، نخست وزير عراق، از سربازان آمريکايی خواسته است از ادامه حصارکشی در اطراف يک محله سنی ها در منطقه عمدتاً شيعه نشين بغداد خودداری ورزند.

آقای المالکی روز يکشنبه در قاهره به خبرنگاران گفت، راههای ديگری نيز غير از حصارکشی برای حفاظت از اين محله در مقابل خشونتهای فرقه ای وجود دارد.

نخست وزير عراق گفت از آن بيم دارد که ديوار بغداد برای مردم عراق يادآور حصارهای جنجال برانگيز ديگر باشد. اشاره آقای المالکی از بيان اين مطلب ظاهراً حصارهايی چون ديوار برلين در آلمان است که در قرن بيستم  آلمان را به دو بخش تقسيم کرده بود.

برخی از سياستمداران عراق نيز احداث اين حصار را محکوم کرده اند.

از سوی ديگر، مقامات ارتش آمريکا گفتند احداث اين ديوار بتونی اقدامی ضروری است، زيرا از حملات ساکنان شيعی به سنی ها و نيز حملات تلافی جويانه سنی ها ممانعت می کند.

مقامات ارتش آمريکا گفتند حصار اطراف محله سنی نشين عظيميه، اين محله را کاملاً محصور می سازد و تنها راه های دسترسی ساکنان سنی به خارج از محله فقط از طريق ايستگاههای بازرسی سربازان عراقی ميسر خواهد بود. طول اين حصار قرار است پنج کيلومتر، و ارتفاع آن در برخی نقاط ۳ متر و پنجاه سانتيمتر باشد.  کار ساختمان اين ديوار از اوايل ماه جاری ميلادی آغاز شده است.