محاکمه بيش از ۲۰افراط گرای اسلامی که به داشتن رابطه با سازمان های تروريستی متهم هستند، درموريتانی دردست اجراست.

مقامات موريتانی می گويند  که چند تن ازمظنونان به دريافت آموزش از سوی يک گروه الجزائری موسوم به گروه سلفی موعظه ونبرد متهمند. اين گروه چندی پيش درسال جاری اتحادی با شبکه تروريستی القاعده تشکيل داد و نام خود را به القاعده درشمال آفريقای اسلامی تغييرداد.

هفت تن ازمتهمان به دريافت آموزش ازستيزه جويان الجزائری با قصد دست زدن به حملات تروريستی درموريتانی وعراق متهم هستند.

گروهی ديگرازمتهمان به مشارکت درحمله دوسال پيش به يک پادگان نظامی درشمال موريتانی که به کشته شدن دست کم ۱۵ نفرمنجرگرديد، متهمند.

شعبه القاعده درالجزائرماه گذشته مسئوليت دوبمب گذاری انتحاری را درپايتخت الجزائر بر عهده گرفت. دراين بمب گذاری ها ۳۳ نفر جان خود را ازدست دادند وبيش از۲۰۰ نفرمجروح شدند.

رئيس اتحاديه وکلای دادگستری موريتانی می گويد دولت دلايل محکمی عليه متهمان دردست ندارد.

احمد اولد يوسف رئيس اتحاديه وکلای دادگستری اظهارداشت دولت موريتانی هيچ گونه دليل ومدرکی که اتهامات وارده را به اثبات برساند، ارائه نکرده است.