سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید هند باید گام هایی برای اصلاح نیروی پلیس خود بردارد، زیرا سیاست فعلی آزار و بدرفتاری را تسهیل و تشویق می کند.

این گروه ، که مرکز آن در نیویورک قرار دارد، روز سه شنبه گزارشی منتشر کرد که انواع موارد نقض حقوق بشر توسط پلیس هند، از جمله بازداشت های خود سرانه، شکنجه و قتل های فرا قانونی را تشریح می کند.

گزارش می گوید آنچه سازمان نظارت بر حقوق بشر آنرا «کمبودهای خطرناک»  در نیروی پلیس می نامد، بر مشکلات می افزاید و اضافه می کند  بیشتر از ظرفیت خود گسترش یافته و نامجهز است. افسران رده های پایین اغلب در شرایط دشوار کار می کنند و فاقد منابع لازم، مانند خود رو، تلفن های همراه و حتی کاغد، هستند.

گره طرفدار حقوق بشر می گوید پلیس همچنین با مداخله سیاستمداران ایالتی و محلی روبرو است و منظما از آن خواسته می شود اتهامات علیه کسانی را که ارتباط های سیاسی دارند پس بگیرد.

گروه از دوات هند می خواهد منابع و آموزش مورد نیاز را برای افسران فراهم آورد و آنها را تشویق کند تا بتوانند" بگونه ای حر فه ای و اخلاقی" عمل کنند و کسانی را که مرتکب خلافکاری و بدرفتاری می شوند، مجارات کند.

درخواست برای اصلاحات در نیروی پلیس ، سالها در برنامه های سیاسی و عمومی هند قرار داشته است.