بنا به گفته مقامات در مالی، شاخه القاعده در شمال آفریقا یک گروگان سوئیسی را که در ماه ژانویه ربوده شده بود، آزاد کرده است.

ورنر گرینر و سه غربی دیگر در اواخر ماه ژانویه در نزدیکی مرز مالی و نیجریه ربوده شدند.

گروه القاعده پیش از این دو گروگان زن را آزاد کرده اما ادوین دایر تبعه بریتانیایی را به قتل رسانده بود.