روز چهارشنبه سازمان ملل کار تحقيقات رسمی درباره ترور نخست وزير پيشين پاکستان، بی نظير بوتو، را آغاز می کند.

يک هيات تحقيقاتی سال گذشته به اين نتيجه رسيده بود که به احتمال قوی شبه نظاميان طالبان مسول مرگ بوتو در آذرماه ۱۳۸۶ بوده اند. اما پس از آن حزب سياسی بوتو اظهار نظر کرد که احتمالا رقبای سياسی خانم بوتو در توطئه به قتل رساندن وی دست داشته اند.

دبير کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در فوريه گذشته پس از ديدار با همسر خانم بوتو، رئيس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری، تشکيل يک کميسيون حقيقت ياب را اعلام نمود.

خانم بوتو  پس از ايراد سخنرانی در جريان يک آکسيون سياسی در انفجار بمبی در نزديکی پايتخت پاکستان به قتل رسيد.