ناخدای يک کشتی تفريحی اقيانوس پيمای ايتاليایی حامل هزار و پانصد مسافر می گويد کادر امنيتی او يک حمله دزدان دريایی را در اقيانوس هند با استفاده از هفت تير و لوله های آب پاش دفع کرده اند.

ناخدا چيرو پينتو، از خط دريایی ام اس سی ملودی، امروز، يکشنبه،  به وسائل ارتباط جمعی ايتاليا گفت شش دزد دريایی مسلح سوار بر يک قايق کوچک سريع السير، روز شنبه به کشتی حمله کردند.

به گفته وی دزدان دريایی می خواستند با نردبان خود را به عرشه کشتی برسانند اما کادر امنيتی کشتی با شليک گلوله و پخش آب با فشار قوی آنها را عقب راندند. در اين نبرد به کشتی آسيب هایی وارد شد اما جراحتی ببار نيامد.

کشتی پس از دفع حمله به حرکت به سوی مقصد خود، بندر عقبه در اردن، ادامه داد.

در همين حال سازمان کشتيرانی کنيا ميگويد دزدان دريایی يک کشتی باری يمنی و پانزده خدمه آن را آزاد کرده اند. اين کشتی با محموله هایی از فرآورده های نفتی در ماه ژانويه تصرف شده بود.

دزدان دريایی سوماليایی روز شنبه يک کشتی باری آلمانی حامل غلات را در خليج عدن ربودند. يک سخنگوی نيروی دريایی آمريکا می گويد اين کشتی در دويست و هشتاد کيلومتری بندر يمنی المکلا ربوده شد.

دزدان دريایی سوماليایی در يکسال اخير دهها کشتی را به رغم مراقبت های  امنيتی بين المللی ربوده اند.

هم اکنون دست کم پانزده کشتی با بيش از سيصد نفر خدمه آنها در اسارت دزدان دريایی است.