پارلمان عراق با نتخاب يک قانون گذار سنی به مقام رياست به خلاء چهارماهه ای در اين پست، که کار قانون گذاری را به تعويق انداخته بود، پايان داده است.

 اياد ال سمارائی در رای گيری محرمانه امروز، يکشنبه، که به گفته مقامات با مشارکت دويست و سی و دو قانون گذار انجام گرفت، بر نزديک ترين رقيب اش، مصطفی ال حيتی، پيروز شد.

ال سمارائی يک عضو ارشد جبهه توافق عراق در فراکسيون اصلی سنی پارلمان عراق است. پست مقام رياست پارلمان عراق در چارچوب سيستم تقسيم قدرت ميان گروههای مذهبی، به يک سنی اختصاص دارد.

قانون گذاران عراقی که ماهها سعی ميکردند اين پست را پر کنند سرانجام با مصالحه ای در مورد انتخاب ال سمارائی به توافق رسيدند. وی جايگزين محمود ال مشادانی ميشود که روز بيست و سوم دسامبر در واکنش به  قانون گذارانی که  شکايت کرده بودند وی به آنها اهانت کرده است، استعفا داد.

خالد ال عطيه، کفيل رياست پارلمان ، که يک شيعه است، با تحسين از اين رای گفت قانون گذاران به شيوه ای دمکراتيک بر يک دشواری پيچيده و غامض فائق شدند.

 ال سمارائی در دوران حکمرانی صدام حسين به بيروت گريخت و پس از حمله تحت رهبری آمريکا به عراق که به سرنگونی صدام منجر شد، به عراق بازگشت.