در بیانیه ارتش آمریکا در افغانستان آمده است هنگامی که خودرو سربازان در استان پکتیا به گشت زنی مشغول بود با بمب برخورد کرد.

بنا به بیانیه نظامی، ۶ نفر در ارتباط با انفجار دستگیر شده اند.

ستیزه جویان در افغانستان عمدتا با استفاده از بمب کنار جاده با نیروهای افغان و خارجی به مبارزه مسلحانه ادامه می دهند.

در سالهای اخیر بر میزان خشونتها در افغانستان در حد زیادی افزوده شده است. گروه اسلامگرای طالبان در پی حمله نظامی آمریکا به افغانستان ازقدرت برکنار شد اما در دو سه سال اخیر با تجدید سازمان برمیزان فعالیتها علیه دولت مرکزی و نیروهای خارجی افزوده است.