خبرگزاری دولتی ايران ميگويد پليس ايران شش  قاچاقچی مواد مخدر را در زدوخوردهایی در شرق کشور کشت و بيش از پنج تن مواد مخدر را ضبط کرد.

خبرگزاری ايرنا ميگويد زدوخوردها شنبه بعداز ظهر  شروع شد و تا شب ادامه داشت.

نيروهای امنيتی اغلب با قاچاقچيان مواد مخدر در نزديکی مرز شرقی ايران با پاکستان و افغانستان زدوخورد دارند.