زنان افغان حتی پس ازآنکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا افغانستان را اشغال و طالبان را سرنگون کردند، هنوز با دشواریهای زیادی روبرو هستند، بسیاری از آنها کشورشان را ترک می کنند و اغلب به آنجا بر نمی گردند.

رنگینه حمیدی افغانستان را بسوی پاکستان ترک کرد و سپس به آمریکا رفت. ولی این فعال زنان و کارآفرین، با هدف تغیر دادن به وضعیت زندگی زنان افغان به قندهار، جائی که زمانی در قلمرو طالبان بود، باز گشته است.

ابراهیم ناصر در سری گزارشهای " تلاشگران" در این مورد گزارش می دهد.

رنگینه حمیدی پس از حمله تروریستی ۱۱سپتامبرسال  ۲۰۰۱  در آمریکا، به وطنش باز گشت. او می گوید از وضعیت نا بسامان هموطنانش بخصوص زنان متاثر بود.  

رنگینه حمیدی به وطنش بر می گردد تا در یک سازمان غیر انتفاعی افغان در قندهار کار کند.

هدف پروژه این سازمان از روز اول این بود که به افغان ها کمک کنند تا مهارتهای لازم را برای  رسیدن به استقلال مالی حتی بعد از پایان پروژه بدست آورند.

"اولین کار تاسیس یک ایستگاه رادیوئی در قند هار بود و سپس ما پروژه  اقتصادی را شروع کردیم".

زنان دراین پروژه، محصولات قلاب دوزی شده درست میکنند و در داخل و خارج از کشور بفروش می رسانند پروژه در ابتدا با بیست نفر شروع شد و در عرض پنج سال به چهارصد و پنجاه نفر افزایش پیدا کرد.

مسوولان پروژه و فعالان محلی یک شورای زنان را هم  در قندهار تشکیل دادند.

حمیدی همچنین کمکهای مالی را که به مدرسه های نواحی قند هارمیشود، هماهنگ می کند.

خانواده حمیدی در زمان اشغال افغانستان توسط  روسها و وقتیکه او کودک بود افغانستان را ترک کردند. او می گوید حکومت طالبان، زندگی را به صورت کابوسی برای زنان در آورد.

او کشورش را به سوی پاکستان ترک کرد و  سپس به آمریکا رفت  و در"استونریج ویرجینیا" زندگی راحتی را شروع کرد.

حالا حمیدی با پروژه" خود کفائی"، شرکت "خزانه قند هار"  را تاسیس کرده است. این شرکت محصولات قلاب دوزی زنان را در بازارهای بین المللی معرفی و به فروش می رساند.او می گوید زمانی که شرکت موفق شد آنرا به زنان افغان واگذار خواهد کرد.

حمیدی از اینکه می بیند باز سازی کشورش به دست خارجیها انجام می گیرد، احساس نگرانی میکند.

او میگوید " افغان ها خودشان باید مسؤلیتها را بعهده بگیرند"  و اضافه میکند؛ " اگردر کارها به همین روشی که انجام میشود پیش برود و تغیيری نکند افغان ها آینده بهتری نخواهند داشت".

حمیدی و زنانی که با آنها کار میکند هنوز با کمبود برق، آب پاکیزه، افزایش فساد و خطرحملات  شورشیان رو برو هستند.ولی هیچکدام از اینها این بانوی قند هاری را که می گوید با اشتیاق منتظر است که نقش مهمتری در باز سازی وطنش داشته باشد از پا نمی اندازد.