پليس استراليا ميگويد شمار تلفات آتش سوزی های جنگلی در جنوب شرقی استراليا به نود و سه نفر رسيده است و کشور با مصيبت های ناشی از مرگبار ترين آتش سوزی ها درگيراست.

پليس امروز، يکشنبه، گفت قربانيان در آتش سوزيهائی جان سپردند که در چند ناحيه ايالت ويکتوريا رخ داد. پليس ميگويد امدادگران به جستجو در ميان ويرانه ها ادامه ميدهند و شمار تلفات ممکن است بالاتر برود. بستری شدن دست کم هجده مجروح در قريب چهارصد آتش سوزی اطراف ملبورن گزارش شده است.

مقامات ميگويند بعضی از قربانيان در اتوموبيل هايشان سوختند که نشان ميدهد قصد داشته اند از شعله های آتش فرار کنند.

گزارشها از نابودی بيش از هفتصد خانه در محدوده ای به وسعت سه هزار کيلومتر مربع حکايت دارد.
 
کوين راد نخست وزير استراليا ميگويد برای کمک به هزاران آتش نشان داوطلبی که  در عمليات اطفای حريق فرسوده شده اند سرباز می فرستد.

آتش سوزيها از سه روز پيش  شروع شده بود و آتش نشانان با تمامی امکانات درگير عمليات اطفا و مهار کردن آنها بودند. اما ديروز گرمای هوا به چهل و شش درجه  سانتيگراد رسيد و بادهای شديد نيز برای سرايت شعله های سرکش از نقطه ای به نقاط ديگر شرايطی مساعد بوجود آورد.

جنوب استراليا يکی از مساعدترين مناطق جهان برای حريق های جنگلی است. هوای گرم  تابستانی نيز اغلب مولد خشکسالی در اين مناطق است.  

با اينحال مقامات معتقدند بعضی از آتش سوزيهای اخير ناشی از روشن کردن آتش در پارک ها و يا حريق های عمدی بوده است.   

يک گزارش  انستيتوی سنجش جرائم در استراليا نشان ميدهد که آن کشور سالانه صحنه  قريب سی هزار آتش سوزی ناشی از حريق های عمدی و يا روشن کردن آتش درمناطق جنگلی و پارک های طبيعی است، که ميلياردها دلار خسارت ببار می آورد. اين انستيتو آموزش های بيشتر و بهتر در محدوده پارک های طبيعی و نيز از طريق مدارس را توصيه کرده است.پليس استراليا ميگويد شمار تلفات آتش سوزی های جنگلی در جنوب شرقی استراليا به هشتاد و چهار نفر رسيده است و کشور با مصيبت های ناشی از مرگبار ترين آتش سوزی ها درگيراست.

پليس امروز، يکشنبه، گفت قربانيان در آتش سوزيهائی جان سپردند که در چند ناحيه ايالت ويکتوريا رخ داد. پليس ميگويد امدادگران به جستجو در ميان ويرانه ها ادامه ميدهند و شمار تلفات ممکن است بالاتر برود. بستری شدن دست کم هجده مجروح گزارش  شده است.

مقامات ميگويند بعضی از قربانيان در اتوموبيل هايشان سوختند که نشان ميدهد قصد داشته اند از شعله های آتش فرار کنند.

مقامات همچنين ميگويند  صدها خانه ويران شده است.
 
کوين راد نخست وزير استراليا ميگويد برای کمک به هزاران آتش نشان داوطلبی که  در عمليات اطفای حريق فرسوده شده اند سرباز می فرستد.

آتش سوزيها از سه روز پيش  شروع شده بود و آتش نشانان با تمامی امکانات درگير عمليات اطفا و مهار کردن آنها بودند. اما ديروز گرمای هوا به چهل و شش درجه  سانتيگراد رسيد و بادهای شديد نيز برای سرايت شعله های سرکش از نقطه ای به نقاط ديگر شرايطی مساعد بوجود آورد.

جنوب استراليا يکی از مساعدترين مناطق جهان برای حريق های جنگلی است. هوای گرم  تابستانی نيز اغلب مولد خشکسالی در اين مناطق است.  

با اينحال مقامات معتقدند بعضی از آتش سوزيهای اخير ناشی از روشن کردن آتش در پارک ها و يا حريق های عمدی بوده است.   

يک گزارش  انستيتوی سنجش جرائم در استراليا نشان ميدهد که آن کشور سالانه صحنه  قريب سی هزار آتش سوزی ناشی از حريق های عمدی و يا روشن کردن آتش درمناطق جنگلی و پارک های طبيعی است، که ميلياردها دلار خسارت ببار می آورد. اين انستيتو آموزش های بيشتر و بهتر در محدوده پارک های طبيعی و نيز از طريق مدارس را توصيه کرده است.