گروه ستيزه گر اسلامی حماس در نوار غزه ادارات دولتی موقت دائر ساخته است. اغلب تاسيسات اين گروه توسط اسرائيل در جنگ ويرانگر سه هفته ای بمباران شده بود.

حماس قول توزيع کمکی پنجاه و دو ميليون دلاری را به فلسطينيانی داده است که خانواده خود را از دست داده اند و يا خانه هايشان در جنگ آسيب ديده است. اما مقامات سازمان ملل متحد خرج   بازسازی و آبادانی در غزه را ميليارد ها دلار برآورد کرده اند.

در همين حال نخست وزير اسرائيل ميگويد کشورش برای سربازانی که در جنگ سه هفته ای در نوار غزه جنگيدند عليه مواجه شدن با اتهامات احتمالی در مورد ارتکاب جرائم و جنايات جنگی حمايت های قضائی و حقوقی فراهم ميکند.

آقای اهود اولمرت امروز، يکشنبه گفت وی دانيل فريدمن وزير دادگستری را به رياست کميته ای برگزيده است که ماموريت آن هماهنگ ساختن امور دفاع قضائی و حقوقی در مقابل اتهاماتی است که به گفته او بعضی افراد خودعادل بين ممکن است عليه سربازان اسرائيلی عنوان کنند.

هفته گذشته ريچارد فالک کارشناس امور حقوق بشر در سازمان ملل متحد اسرائيل را متهم کرد که به گفته او با انجام عملياتی تهاجمی عليه جمعيتی ذاتا بی دفاع، قوانين حقوق بشر را نقض کرده است.

اسرائيل ميگويد عمليات سه هفته ای تهاجمی را برای دفاع از خود در مقابل حملات راکتی گروه اسلامی حماس انجام داد.

منابع ديپلماتيک آمريکائی ميگويند پرزيدنت اوباما سناتور پيشين جرج ميشل را در مقام سفير مخصوص خود در خاورميانه در اين هفته به آن منطقه می فرستد و انتظار ميرود وی در اسرائيل با رهبران آن کشور و در کرانه غربی با محمود عباس رئيس خودمختاری فلسطينی ملاقات کند.

پرزيدنت اوباما با اين يادآوری که آقای ميچل برای اطمينان از دوام آتش بس ميان اسرائيل و حماس به منطقه ميرود، گفته است عميقا نگران از دست رفتن جان مردمان فلسطينی و اسرائيلی است.

خبر اين سفر هنگامی ميرسد که در مصر بين ميانجيگران مصری و حماس، که نوار غزه را در کنترل دارد، در پشت درهای بسته مذاکراتی بی وقفه در جريان است.

مقامات مصری ميگويند سعی ميکنند واسطه آتش بسی درازمدت ميان اسرائيل و حماس، و همزمان، واسطه آشتی ميان حماس و جناح فلسطينی فتح آقای عباس شوند، که کرانه غربی را در کنترل دارد.

قريب هزار و سيصد فلسطينی در عمليات تهاجمی بيست و دوروزه اسرائيل، که يکشنبه گذشته با اعلام آتش بس توسط هر دو طرف پايان گرفت، کشته شدند.