کارگردان: ناگيسا اوشيما
ژاپن، ۱۹۶۰، رنگی، ۸۷ دقيقه

غيراخلاقی ترين و خشونت آميزترين روايت از زندگی تبه کاران نوجوان و جوانانی که به کنکاش دنيای زيرزمينی «اوساکا» و بيغوله های جهنم وار آن می پردازد. جايی که گروه های تبه کار متشکل از نو جوانان، فواحش و ساير عناصر نامطلوب جامعه برای کنترل پرمنفعت ترين کاسبی منطقه با يکديگربه رقابت می پردازند.