مقامات پاکستانی می گویند مردان مسلح یک مقام دولتی را در شمال غربی کشور کشتند.

به گفته مقامات، این حادثه امروز، پنجشنبه، در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی، در امتداد مرز افغانستان، روی داد.

روز چهارشنبه، ستیزه گران سه پلیس را در شهر «هنگو»، در نزدیکی وزیرستان شمالی کشتند.

از زمانی که صدها شورشی طالبان و القاعده پس از حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان به شمال غربی پاکستان گریختند، خشونت در این منطقه شدت گرفته است.