رهبران سازمان مجاهدين خلق پس از تلاشهای ممتد و طولانی خود برای کسب حمايت از آمريکا از حدود ٣٥٠٠ تن از اعضاء سازمان، سرانجام اعلام پيروزی کردند.

سازمان مجاهدين خلق، پس از اعلام نظر سفارت آمريکا در سوئيس مبنی بر ادامه حضور نيروهای آمريکائی در «اردوگاه اشرف» در شمال بغداد، پس از ۵ ماه تظاهرات همه روزه، سرانجام به دمونستراسيون خود پايان دادند.

بسياری از اعضاء سازمان مجاهدين خلق بيم از آن داشتند که پس از واگذاری «اردوگاه اشرف» به مقامات عراقی از روز اول ژانويه سال جديد ميلادی، اعضاء سازمان را به ايران باز گردانند.

تظاهر کنندگان، همه روزه در برابر ستاد مرکزی اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو اجتماع ميکردند و حمايت آمريکا را از اعضاء سازمان در عراق جلب ميکردند.

اعضاء سازمان مجاهدين خلق، پس از رانده شدن از ايران در سالهای دهه ١٩٨٠ در عراق زندگی ميکردند، تا اينکه در پی تهاجم آمريکا به عراق در سال ٢٠٠٣ ميلادی، اعضاء سازمان نيز بدست نيروهای آمريکائی خلع سلاح شدند.

دولت آمريکا و ساير کشورها،  سازمان مجاهدين خلق را يک گروه تروريستی ميدانند.  مجاهدين خلق برای مدتی تحت حمايت صدام حسين، ديکتاتور عراق قرار داشتند و با تصويب و اجازه صدام، گاه به گاه، از خاک عراق به داخل خاک ايران، شبيخون ميزدند.

علاوه بر آن، سازمان مجاهدين خلق، بدستور صدام در خاک عراق نيز به دشمنان صدام حسين حمله ميکردند و به اين ترتيب، مورد نفرت جمعی قرار گرفته بودند. امروز تعدادی از لطمه ديدگان ديروز مجاهدين در سمت های بالای دولتی عراق، قرار گرفته اند.