روز چهارشنبه روسيه تعدادی موشک بالستيک قاره پيمای جديد بنام توپول-ام را که برای نفوذ در هرگونه سيستم دفاع موشکی طرح ريزی شده اند، وارد ميدان ساخت.

خبرگزاری روسيه ميگويد اين موشکها را در منطقه ايوانووو در شمال شرقی مسکو، به حالت آمادگی رزمی در آورده است.

تعداد دقيق موشک ها مشخص نيست و گزارش ها حاکی از آن است که تعداد ديگری موشک در راه است.

مقامات ارتش روسيه ميگويند توپول-ام ميتواند از ميان هرگونه سيستم دفاع موشکی، عبور کند.

آمريکا در نظر دارد موشکهای دفاعی و سيستم رادار در لهستان و جمهوری چک نصب کند.

واشنگتن ميگويد طرح دفاع استراتژيک جهت مقابله با حمله احتمالی از ايران است و هدف آن مطلقاً روسيه نيست.

مسکو ميگويد طرح دفاع موشکی امنيت روسيه را به خطر می اندازد و موجب ميشود يک مسابقه تسليحاتی جديدی در اروپا آغاز گردد.