روزنامه اعتماد از انتقاد «استاندار تهران» به خاطر انتشار اخبار مربوط به «آلودگی هوای تهران» خبر داده است.

 به نوشته این روزنامه «مرتضی تمدن» در جلسه اضطراری کميته نظارت و هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران، از«پيگيری حقوقی» انتشار اخبار آلودگی هوای تهران در هفته گذشته صحبت کرده است.

اعتماد می نویسد استاندار تهران ضمن انتقاد از مطبوعات گفته است « ما وظيفه داريم در چارچوب وظايف و تکاليف قانونی به گونه يی رفتار کنيم تا تصميمات و واکنش های بی دليل موجب ناهنجاری و خدشه دار شدن افکار عمومی نشود.»