پاکستان صبح امروز، دوشنبه، گذرگاه کوهستانی خیبر را به روی کاروان حامل سوخت، غذا، و دیگر وسایل مورد نیاز نیروهای ناتو وآمریکا مستقر در افغانستان بازگشايی کرد .

کاروان مذکور از۳۰ کامیون و تانکر تشکیل شده است که توسط نیروهای نظامی پاکستان اسکورت و حفاظت خواهد شد .

هفته گذشته کاروان مواد سوختی و وسایل مورد نیاز نیروهای ناتو و آمریکا که مشتمل بر ۱۳ خودرو سنگین بود توسط ستیزه جویان طالبان در تنگه خیبر بین پاکستان و غرب افغانستان به سرقت رفت.