رهبران ارمنستان و جمهوری آذربايجان موافقت کردند که مذاکرات خود را پيرامون منطقه قرباغ ، که اعلام استقلال کرده و مدتهاست موارد اختلاف و تضاد بين  دو کشور را فراهم آورده است،  فشرده تر سازند.
 اين خبر امروز در مسکو، و پس از مذاکرات رو در روی بين سرژ سرکيسيان، رئيس جمهور ارمنستان و همتای آذری وی الهام عليف اعلام شد.
قرار است برای حل فصل اين مسئله و  دستيابی به راه حلی سياسی مذاکرات در سطح وزيران امور خارجه دو کشور ادامه يابد.