محمود سالار کیا معاون دادستان تهران در امور زندانها گفت زندان های  پایتخت بیش از ظرفیت خود زندانی دارند و این تعداد زندان جوابگوی استان تهران نیست.

به گفته آقای سالار کیا،  اکنون در هفت زندان و ندامتگاه استان تهران ۱۴۵ هزار نفر در زندان هستند.

معاون دادستان تهران همچنین گفت زندان اوین به محکومان مالی و سیاسی، زندان قزل حصار به موارد مربوط به مواد مخدر، زندان مرکزی به جرایم عادی مثل سرقت و رجایی شهر به محکومین ویژه مثل قتل و سرقت مسلحانه اختصاص دارد.