يک گزارش جديد از منقبض شدن اقتصاد آمريکا در سه ماهه آخر سال حکايت دارد، که نشانه ای از رکود اقتصادی در اين کشور است. 

وزارت بازرگانی امروز، پنجشنبه، گزارش داد توليد ناخالص ملی آمريکا ، که معرف مجموع ارزش کالاها و خدمات توليدی در اين کشوراست، ، بين ماههای ژوئيه و سپتامبر، به سه دهم درصد تنزل کرد. اين شديد ترين کاهش در هفت سال اخير، و تغييری بزرگ، در مقايسه با سه ماهه دوم سال جاری است، که توليد ناخالص ملی رشدی دو هشت دهم درصدی داشت. 

تنزل در شاخص توليد ناخالص ملی هنگامی رخ ميدهد که شاخص معرف مخارج مصرفی نيز، که عاملی اصلی در رشد اقتصادی آمريکاست، برای نخستين بار طی بيست سال گذشته سير نزولی نشان ميدهد. در همين حال سرمايه گذاريهای تجاری نيز کاهش يافته است. 

رکود اقتصادی رسما هنگامی اعلام ميشود که اقتصاد دو دوره  سه ماهه متوالی رشدی انقباضی داشته باشد، اما شمار روز افزونی از اقتصاددانان ميگويند شاخص های ديگر، از جمله شاخص معرف ميزان بيکاری، نشان ميدهد که اقتصاد آمريکا هم اکنون در مرحله رکود است. 

امروز وزارت کار گزارش داد شمار آمريکائيانی که کمک های ايام بيکاری ميگيرند به بيش از سه ميليون و هفتصد هزار نفر افزايش يافته، که بالاترين سطح در پنج سال اخير است. 

ارزش سهام در بورس های آمريکا امروز در معاملات اوليه، به رغم گزارش حاکی تنزل در توليد ناخالص ملی، سير صعودی داشت، که احتمالا ناشی از انتظار و آمادگی سرمايه گذاران برای روبرو شدن با تنزلی بمراتب بيشتر بود.