کارگردان: کُن ايچی کاوا
ژاپن، ۱۹۵۸، سياه و سفيد، ۹۶   دقيقه

اِنجو داستانی است واقعی درباره  طلبه بودائيست جوانی بنام گويچی که عمدا يک معبد ملی و مورد احترام را به آتش کشانيد.

از طريق يک سلسله فعل و انفعالات و به تصوير کشيدن رابطه علت و معلولی از راه فلاش بک  ايچی کاوا نشان می دهد که چگونه يک عمل بيهوده و مخرب نظير تخريب يک ساختمان در واقع علت های بسيار پيچيده و محرک های جامعه شناسانه غريبی می توانسته داشته باشد و اين کار را با ظرافت خاصی يعنی با حفظ تعادل بين شرايط اجتماعی و شخصيت فردی انجام داده است.

گويچی ضمن تحصيل و عبادت در معبدی در کيوتو درمی يابد که مادرش زمانی يک رابطه نامشروعی داشته که پس از برملا شدن باعث مرگ زودرس پدرش شد.