کارگردان: ساتياجيت ری
هند، ۱۹۵۸، سياه و سفيد، ۱۰۰ دقيقه

يک عضو متکبر آريستوکراسی رو به زوال هندی با برپا کردن کنسرت های با شکوه در «اطاق موسيقی» منزلش سليقه و طرز تربيت و تهذيب خودش را به نمايش می گذارد.

دکورها و صحنه آرايی ها همه از نوع پرکبکبه و مجلل است، و اجرای قطعات موسيقی هنرمندانه انجام می گيرد و بطور محزونی خطابه مرگ جهان آريستوکرات را سر می دهد.