در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا درباره آزادی مذهبی در جهان آمده است که محدوديت های مذهبی در کشورهای خاورميانه، از جمله در عربستان سعودی، ايران، عراق، مصر و الجزايرهمچنان ادامه دارد.

در اين گزارش که روز جمعه منتشر گرديد، آمده است که پليس عربستان سعودی يورش هائی به گردهمائی های خصوصی غيرمسلمانان به عمل آورده است و در برخی موارد اقلام و مواد مذهبی آن ها را مصادره کرده است.

گزارش وزارت امور خارجه آمريکا درباره ايران می گويد لفاظی ها و اقدامات دولت، فضای تهديد آميزی عليه تقريباً کليه گروه های مذهبی غيرشيعه و به ويژه بهائيان به وجود آورده است.

گزارش درباره عراق می گويد خشونت هائی که از سوی تروريست ها، افراط گرايان و باندهای بزهکار صورت می گيرد، آزادی مذهبی در عراق را که در قانون اساسی تضمين گرديده است محدود ساخته است و اقليت های مذهبی عراق را مورد تهديد قرار داده است.