ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه ميگويد کشورش خواستار حضور و مشارکتی کامل در اقتصاد جهانی است و نمی خواهد باغرب در يک جنگ سرد ديگر درگير شود. 

آقای پوتين امروز، جمعه، برای گروهی از مقامات و بازرگانان در تفرجگاه سوچی در ساحل دريای سياه صحبت ميکرد. 

کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا ديروز گفته بود روسيه مسير استبدا و سلطه گری را در پيش گرفته است. 

خانم رايس در سخنرانی خود در بنيادی که هدف آن پيشبرد همکاری ميان آمريکا و اروپاست، شديد ترين انتقاد را از تعرض روسيه در گرجستان، و بعضی ديگر از اقدامات اخير روسيه ، بعمل آورد. 

خانم رايس گفت آمريکا ميخواهد برای رهبران روسيه روشن سازد که اقداماتشان آن کشور را در مسير يک طرفه انزوائی خود خواسته و بی معنا قرار ميدهد. 

خانم رايس گفت روسيه برای رسيدن کامل به توانائی هايش بايد با نظام سياسی و اقتادی جهان مشارکت و همکاری کاملی داشته باشد.

دميتری مدويدوف رئيس جمهوری روسيه نيز ديروز در مسکو گفت مناسبات با آمريکا کماکان برای روسيه يک اولويت است. 

آقای مدويدوف گفت کوتاهی و اشتباهی سياسی است اگر دست آوردها و توانائی های بالقوه و ناشی از مناسبات را با ازسرگرفتن رفتارهای کليشه ای قديمی تلف کنيم.