جمهوری آذربایجان طرحی برای همکاری امنیتی در منطقه دریای خزر به مقامات ارشد کشورهای اطراف آن ارائه داده است.

این طرح، که وزیر امور خارجه آذربایجان آنرا امروز، پنجشنبه، در جلسه مقامات پنج کشور ساحلی در باکو ارائه داد، از جمله پیشنهاد می کند همکاری در میان مسئولان گمرکی و مرزبانی در آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان بیشتر شود.

 آذربایجان از زمان اجلاس قبلی پنج کشور در تهران در سال گذشته، سرگرم تهیه طرح بوده است.

کشورها همچنین تهیه پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بررسی می کنند. در گذشته، آنها درباره چگونگی تقسیم منبع نفتی آن اختلاف نظر داشتند.

مهدی سفری،معاون وزارت امور خارجه ایران، در باکو به خبرنگاران گفت کشورها با شصت تا هفتاد درصد مواد کنوانسیون موافقت کرده اند.

او گفت آنها در اکتبر یا نوامبر بار دیگر در باکو جلسه ای تشکیل خواهند داد.

برخی از کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد کرده اند آب به تناسب طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. مخالفان این طرح خواهان تقسیم منابع دریا بصورتی برابر هستند.

معاون وزارت امور خارجه ایران همچنین به خبرنگاران گفت تهران با کشیدن هر خط لوله ای در دریا مخالف است زیرا می تواند به محیط زیست آن صدمه بزند. وی اظهار داشت نیازی به خطوط لوله نیست، زیرا هم اینک مسیرهایی برای انتقال انرژی در ایران و روسیه وجود دارد.