مقامات سازمان ملل متحد می گويند تلاش می کنند که آتش بس شکننده ميان دولت جمهوری دمکراتيک کنگو و شورشيان توتسی را حفظ  کنند.

سخنگوی نظامی نمايندگی سازمان ملل متحد در کنگو روز جمعه اظهار داشت جنگ ميان نيروهای دولتی و شورشيان متوقف گرديده است، اما وضعيت جاری همچنان متشنج و بحرانی است.

به گفته سخنگو، سازمان ملل متحد گفتگوهائی را ميان نيروهای دولتی و شورشيان که رهبری آن ها  را «لوران ان کاندا»، يک ژنرال ياغی برعهده دارد، برقرار کرده اند.

بامداد روز پنجشنبه نبرد شديدی ميان نيروهای دولتی و نيروهای شورشی آغاز گرديد. هزاران تن غيرنظامی در جريان هشت ساعت نبرد که شمار نامشخصی تلفات به بارآورد، از خانه های خود گريختند.