یک مقام امنیتی ارشد گرجستان می گوید نیروهای روسیه حداکثر تا امروزپنجشنبه ازبندر پوتی گرجستان دردریای سیاه خارج خواهند شد.

الکساندر لومائیا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان می گوید پیش بینی می کند که روسیه در برابر فشارهای بین المللی درمورد خروج ازاین بندرتسلیم شود.

روسیه هنوزتصمیم به چنین اقدامی را مورد تایید قرارنداده است.

آمریکا اشغال بندرپوتی ازسوی روسیه را نقض قرارداد آتش بس درگرجستان دانسته است واز روسیه خواسته است که ازگرجستان خارج شود.

قرارداد آتش بس به نیروهای روسیه اجازه می دهد که فقط درمناطق حائل درخارج ازمناطق جدائی خواه اوستیای جنوبی وابخازیا، ونه درنقاطی استراتژیکی مانند بندرپوتی، مستقرگردند.