در زیمبابوه، یکی از اعضای حزب عمده اپوزیسیون به ریاست پارلمان انتخاب شد. ریاست پارلمان یکی از مهمترین پست ها درعرصه سیاسی زیمبابوه به شمارمی رود.

لاومور مویو رئیس جناح اکثریت نهضت تغییرات دمکراتیک روز دوشنبه در یک رأی گیری مخفیانه با کسب ١٠٨ رأی از میان ٢٠٨ نماینده پیروز گردید.

آرتور موتامبارا کاندیدای جناح اقلیت نهضت تغییرات دمکراتیک ١٠ کرسی را به خود اختصاص داد. حزب حاکم آقای موگابه کاندیدائی را معرفی نکرده بود.

از زمان استقلال زیمبابوه درسال ١٩٨٠، این نخستین بار است که پست ریاست پارلمان از کنترل حزب حاکم خارج می شود.

به دنبال انتخابات عمومی ماه مارس زیمبابوه و دوردوم انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ژوئن، امروز سه شنبه پارلمان زیمبابوه نخستین جلسه خود را تشکیل می دهد.