به تيم های ليگ بسکتبال حرفه ای آمريکا، NBA ، اجازه داده شده است با حامد حدادی بسکتباليست بيست و سه ساله تيم ملی بسکتبال ايران، برای بستن قرارداد وارد مذاکره شوند. 

در ميانه بازيهای آمادگی برای مسابقات المپيک، تعدادی از تيم های ليگ بسکتبال حرفه ای آمريکا، NBA ، برای بستن قرارداد با اين بازيکن ابراز تمايل کرده بودند. اما پنج روز پيش به ليگ NBA اطلاع داده شد که تا قبل از دريافت مجوز از اداره نظارت و کنترل بر دارائی های خارجی اجازه مذاکره با اين بازيکن را ندارند. اين جواز اکنون صادر شده و تيم های NBA می توانند برای اولين بار در تاريخ بسکتبال حرفه ای آمريکا از يک بازیکن ايرانی استفاده کنند. 

حدادی که دو متر و هجده سانت قد دارد در مسابقات المپيک پکن به ميانگين شانزده امتياز و ده ری باند دست يافت، هرچند که تيم بسکتبال ايران صاحب هيچ پيروزی نشد.