کارگردان: ديتر  شيدور
آلمان، ۱۹۸۲، رنگی، ۸۳  دقيقه

پرتره ای از فَسبيندر: جادوگر بابل حکايت مستند وهم آور و مکدری است از جريان توليد و کارگردانی آخرين فيلم فَسبيندر بنام «پرخاش» که فيلمی است به زبان انگليسی بر اساس شاهکار اروتيک و خشونت آميز ژان ژنه.

اين فيلم در ضمن شامل ۱۲ دقيقه گفتگو با فَسبيندر هم هست که ساعاتی پيش از مرگش انجام گرفت.