ژيزل ديويس سخنگوی کميته بين المللی المپيک روز گذشته در يک کنفرانس خبری اعلام کرد کميته های ملی المپيک روسيه و گرجستان - گفته اند-  به رقابتهای خود در بازيهای المپيک پکن ادامه خواهند داد.

به گفته ژيزل ديويس اين تصميم منعکس کننده روح المپيک و ارزشهای اين بازيها است.

وی اين تصميم را به ويژه برای ورزشکاران که مايل نيستند بازيها را ترک کنند. تصميمی مناسب توصيف کرد