کارگردان: راينر ورنر فَسبيندر
بازيگران: هانا شيگولا
آلمان، ۱۹۷۸، رنگی، ١٢٩ دقيقه 

با فيلم در يک سال ۱۳ ماهه که اثری تجربه گرايانه درباره آخرين روزهای زندگی محکوم به فنای يک ترانسکسوئل است، کارگردان فسبيندر توفانی در فستيوال فيلم نيويورک سال ۱۹۷۸ ايجاد کرد.

ترانسکسوئل مورد بحث فيلم برای ارضای معشوقش، مرد ميليونری که ديگر او را دوست ندارد، زير چاقوی جراحی ميرود تا جنسيت خودش را عوض کند.

درباره اين فيلم گفته اند که فسبيندر بی گدار به آب زده  زيرا چنين پروژه ای محکوم به شکست است، مگر آنکه سازنده اش نابغه باشد.