پليس در شمال هند از کشته شدن دست کم صد و پنجاه  نفر و مجروح شدن دستکم چهل و هشت نفر در هرج و مرجی خبر ميدهد که روز يکشنبه در جريان مراسمی مذهبی در يک معبد هندوها در ايالت هيماچال پرادش رخ داد . 

جمعيت هنگامی به اصطلاح زير دست و پا رفتند که يک سکوی عبوری زائران در معبد نينا ديوی زير بار سنگين دهها هزار زائر مشتاق ادای احترام به يک الهه هندو  درهم شکست و سقوط کرد. 

مقامات ميگويند بسياری از قربانيان زن  و  کودک بودند. 

گزارشها همچنين از مجروح شدن دهها  نفر ديگر حکايت دارد که به گفته مقامات به رغم بدی وضع هوا و دشواری عمليات نجات و امداد، برای مداوا به بيمارستان برده شدند. 

هزاران زائر هندو برای شرکت در اين مراسم مذهبی که نه روز طول ميکشد، به معبد رفته بودند.