اينگريد بتانکور سياستمدار فرانسوی- کلمبيائی به دنبال نجات از زندان شورشيان چپگرای کلمبيا که به مدت شش سال او را در اسارت خود داشتند، وارد فرانسه شد.

نيکولا سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه وهمسر وی در فرودگاه از خانم بتانکور و فرزندان وی استقبال به عمل آوردند. آقای سارکوزی ضيافتی نيز به افتخار خانم بتانکور در کاخ رياست جمهوری ترتيب داد.

خانم بتانکور کمتر از يک روز پس از آن که ارتش کلمبيا او و ١٤ نفر ديگر، ازجمله سه پيمانکار دفاعی آمريکا را از قيد اسارت شورشيان موسوم به نيروهای انقلابی مسلح کلمبيا نجات داد، روز پنجشنبه در بوگوتا به پسر و دختر خود پيوست.

مقامات کلمبيا می گويند مأموران اطلاعاتی اين کشور شورشيان را فريب دادند و تحت عنوان اين که قصد دارند گروگان ها را با هليکوپتر به نقطه ديگری منتقل سازند، شورشيان را متقاعد ساختند که سرشناس ترين گروگان های خود را به مأموران اطلاعاتی کلمبيا تحويل دهند.