به گزارش رسانه های دولتی ايران، در تصادف يک اتوبوس در نزديکی تهران ٢٥ نفر کشته شدند.

بنا برگزارش های رسيده، اين تصادف در جنوب تهران در اتوبان قم به وقوع پيوست و علت تصادف در دست تحقيق است. هيچ گونه جزئيات ديگری منتشر نشده است.

جاده های ايران از نظرايمنی در رده بدترين جاده های جهان به شمار می روند و علت آن وجود راه هائی با کيفيت ضعيف فنی، اتومبيل های فاقد ايمنی و رانندگی های بدون دقت است.