کارگردان: آلن تانر
سوئيس / فرانسه، ۱۹۸۰، رنگی، ۱۰۵ دقيقه

مخلوط منحصر به فرد قرن بيست و يکمی و پوچگرايانه ای از يک افسانه علمی-تخيلی درباره رابطه مرموز، کميک و خيره کننده يک شاگرد جاهل با استاد عزلت گزين اش. نيروی کشش بين دو کاراکتر بقدری قوی است که بار تمام داستان را با تمام سادگی و پيش پا افتادگی اش حمل ميکند و بيننده را بدنبال خود ميکشاند.