جمهوری اسلامی ايران برای مذاکره در باره مجموعه جديدی از مشوق ها که با هدف متقاعد ساختن تهران به توقف در برنامه مورد اختلاف اتمی اش ارائه شده بود ابراز آمادگی کرده است. 

منوچهر متکی وزير امورخارجه جمهوری اسلامی ايران امروز، پنجشنبه، گفت تهران فعلا سرگرم بررسی اين مجموعه است، که شش قدرت جهان فرستاده بودند. 

وی گفت آمادگی جمهوری اسلامی ايران برای مذاکره به اين شش قدرت، شامل: روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا، و آمريکا اطلاع داده شده است، و تهران در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد.

آقای متکی اين موضوع را در جريان ديداری از اوگاندا مطرح ساخت، که صحنه برگزاری، و شرکت او در يک جلسه سازمان کنفرانس اسلامی است. 

خاويه سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا مجموعه جديد مشوق های اقتصادی و بازرگانی را روز شنبه  به تهران ارائه داد. اما مقامات جمهوری اسلامی ايران تاکيد کردند مجموعه ای را که مستلزم توقف در برنامه غنی سازی اورانيوم باشد نمی پذيرند.

محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران امروز قدرت های غربی را به قلدری و زورگوئی به تهران متهم کرد. رسانه های دولتی اظهارات وی را نقل کردند که گفته است غرب از جديد ترين تلاش خود برای بازداشتن ايران از توسعه و تکميل برنامه اتمی تحقير خواهد شد.

 آمريکا و متحدانش مدعی اند برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران حاوی طرح هائی پنهانی برای توليد تسليحات اتمی است. جمهوری اسلامی ايران ميگويد برنامه اتمی اش صرفا برای توليد برق و ديگر مقاصد صلح آميز است. 

آقای سولانا گفت مشوق های جديد از تلاش های جمهوری اسلامی ايران برای پيشبرد يک برنامه صلح آميز اتمی جانبداری ميکند، و به ازسرگيری مناسبات اقتصادی و ديپلماتيک با غرب منجر خواهد شد. 

جمهوری اسلامی ايران برای بی اعتنائی به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد تعليق در غنی سازی اورانيوم تاکنون مشمول سه مجموعه تحريم های تنبيهی اين شورا شده است.