يک کشتی نيروی دريائی ژاپن به عنوان بخشی ازمبادلات نظامی با چين درجهت بهبود روابط دوجانبه ميان دوکشور، هفته آينده ازچين ديدار خواهد کرد.

ناوشکن سازانامی قراراست از ٢٤ تا ٢٨ ماه ژوئن از بندر ژانجيانگ چين درجنوب استان گانگ دونگ ديدارکند.ازجنگ جهانی دوم تاکنون، اين نخستين باراست که يک کشتی جنگی ژاپنی عازم چين می شود.

با توجه به حمله ژاپن به چين و اشغال بيشترخاک اين کشور درسال های دهه ١٩٣٠ ودهه ١٩٤٠، روابط نظامی ميان ژاپن وچين ازحساسيت خاصی برخورداراست که همچنان موضوعی مرافعه برانگيز به شمار می رود.روابط ژاپن وچين ظرف دوسال گذشته روبه بهبود بوده است.