آمریکا اعلام کرد درکنفرانس امروزکشورهای کمک کننده به افغانستان درپاریس، پرداخت ۱۰ میلیارد دلار را به عنوان کمک تعهد خواهد کرد.

کاندولیزا رایس وزیرامور خارجه آمریکا اظهار داشت این مبلغ ظرف مدت دوسال پرداخت خواهد شد. خانم رایس روز چهارشنبه اذعان کرد که نگرانی هائی نسبت به شیوع فساد درافغانستان وجود دارد که موارد آن مستند وتوام با دلیل است، با این حال معتقد است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از طبیعت فساد جاری آگاهی دارد وبرای ریشه کن ساختن آن به کمک نیازمند است.

افغانستان قصد دارد درکنفرانس کشورهای کمک کننده درخواست کند که ظرف پنج سال آینده ۵۰ میلیارد دلار به عنوان کمک در اختیار این کشور قرارگیرد.

آلمان اعلام کرده است که ظرف دوسال آینده ۶۵۳ میلیون دلاربه کوشش های مربوط به بازسازی در افغانستان کمک خواهد کرد. نروژ پرداخت ۷۳۰ میلیون دلار را درپنج سال آینده تعهد کرده است.