رسانه های ايران گزارش می دهند که وزير دفاع ايران هشدار داده است که اگر اسرائيل به ايران حمله کند، با واکنش «بسيار دردناکی» مواجه خواهد شد.

رسانه های ايران روز دوشنبه به نقل از مصطفی محمد نجار وزير دفاع ايران اظهارات يک وزير کابينه اسرائيل را که تهديد کرده بود اگر تهران برنامه اتمی خود را متوقف نسازد اسرائيل چاره ای جز حمله به ايران ندارد، اظهاراتی «احمقانه» توصيف کردند.

مقامات اسرائيل از اظهارات شائول موفاز وزيرحمل و نقل اين کشورکه هفته گذشته از سوی يکی از روزنامه های اسرائيل منتشرگرديد، فاصله گرفته اند. آقای موفاز در سخنان خود گفته بود که تحريم های اقتصادی سازمان ملل متحد در مورد متوقف ساختن برنامه اتمی بحث انگيز ايران بی تأثيربوده است و او پيش بينی می کند که چنين وضعيتی سرانجام به حمله اسرائيل به ايران منجر خواهد شد.

مقامات وزارت دفاع اسرائيل روز يکشنبه اين اظهارات را غيرمسئولانه خواندند و خاطرنشان ساختند که چنين اظهاراتی متقاعد ساختن قدرت های غربی نسبت به وضع تحريم های شديدتری عليه ايران دشوارتر می کند.