پرزيدنت بوش امروز، دوشنبه، سفر يک هفته ای خود را به اروپا که جهت تقويت همکارهای های آمريکا و اروپا انجام ميشود، آغاز ميکند.

آقای بوش سفر خود را از اسلوانی که در آنجا قرار است روز سه شنبه در نشست ساليانه آمريکا و اتحاديه اروپا شرکت کند، شروع خواهد کرد.  آقای بوش از کشورهای بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، و واتيکان نيز ديدن خواهد کرد.

انتظار ميرود پرزيدنت بوش در اين سفر برای مساعدت به افغانستان و نيز اعمال فشار بيشتر برروی جمهوری اسلامی ايران که آمريکا و متحدانش متهم ميکنند در حال توسعه تسليحات اتمی است، خواستار کمک اروپا شود.

گفت و گوهای آمريکا و اروپا همچنين قرار است که روند صلح خاورميانه و تغييرات جوی را شامل شود.