محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران در پی ملاقات با نوری المالکی نخست وزير عراق خواستار گسترش مناسبات ميان دو کشور شده است.

 به گزارش ايرنا، خبرگزاررسمی جمهوری اسلامی ايران، آقای احمدی نژاد گفت تحکيم مناسبات دو کشورتوسعه و ثبات عراق کمک خواهد کرد.

 اين دو رهبر امروز، يکشنبه در جريان سفر آقای مالکی به ايران، که سومين سفر او پس از احراز مقام نخست وزيری است، ملاقات کردند.

آقای احمدی نژاد نيز در ماه مارس سفری تاريخی به عراق داشت.

نخست وزير عراق، امروز پيشتر در ملاقات با منوچهر متکی وزير امورخارجه جمهوری اسلامی ايران به تهران اطمينان داده بود که طرح قرارداد امنيتی ميان آمريکا و عراق گزندی به ايران نمی زند.

 اين اظهار نظر آقای مالکی با مذاکرات مقامات آمريکائی و عراقی در مورد يک قرارداد امنيتی مصادف شده است که به نيروهای آمريکائی اجازه خواهد داد پس از سی و يکم دسامبر، که ماموريت سازمان ملل متحدی آنها منقضی ميشود، در عراق باقی بمانند.

جمهوری اسلامی ايران با چنين قراردادی مخالف است.