کارگردان: لويی مال
بازيگران: جين مورو
فرانسه، ۱۹۵۸، سياه و سفيد، ۹۰ دقيقه

اين اولين فيلم بلند لويی مال، که در ضمن يکی از اولين فيلم های موج نو نيز محسوب می شود هنگامی که او فقط ۲۵ سال داشت ساخته شد. لويی مال آسانسوری بسوی عدم را به سبک فيلم های سياه هيچکاک منتهی با ضربآهنگ مدرن و سرشار از طعنه های عميق ساخت.

داستان از اين قرار است که يک قهرمان جنگ هندوچين و الجزاير که حالا ديگر سنی ازش می گذرد بنام جولين، با همسر کارفرمايش رابطه دارد و اين دو با هم طرح قتل شوهر مزاحم را می کشند. موسيقی زيبای «مايلز ديويس» بجا در سرتاسر فيلم بگوش می خورد. پيچی که طرح اين داستان بظاهر ساده پيدا می کند آنجاست که طی فعل و انفعالاتی جولين خودش را در برابر جنايت ديگری می بيند که مرتکب نشده است.