کارگردان: ژان-لوک گودار
بازيگران: آنا کارينا
فرانسه، ۱۹۶۲، سياه و سفيد، ۸۵ دقيقه

گذران زندگی خودش داستان زندگی يک روسپی خوش قلب و مهربان را در دوازده تابلو و بشکلی تيره، ولی با حفظ فاصله احساسی از کاراکتر، نشان می دهد. اين فيلم يکی از غنی ترين آثار مهمل نما و ضدو نقيض دار گودار است و شايد يکی از قشنگ ترين فيلم های او نيز باشد.