در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، ديدار هاشمی رفسنجانی از عربستان سعودی را مورد بررسی قرار ميدهد.