بنا به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران زلزله معتدلی در نواحی شمالغربی کشور در ارتباطات تلفنی اخلال ايجاد کرد.

خبرگزاری ايرنا می گويد زلزله ای که به قدرت پنج و سه دهم ريشترامروز (سه شنبه) در زنجان بوقوع پيوشت، اهالی را دچار وحشت کرد بطوری که مردم از خانه هايشان بيرون ريخته و رو به سوی فضاهای باز آوردند.

هنوز گزارشی از تلفات اين زلزله ارسال نشده است.

ايران بر روی چندين خط زلزله در پوسته زمين قرار دارد، و متناوبا دچار زمين لرزه می شود.