جيمی کارتر رئيس جمهوری اسبق آمريکا فاش ساخت که اسرائيل دست کم ١٥٠ سلاح اتمی در اختيار دارد. اين يک افشاگری کم نظير از سوی يک مقام پيشين يا کنونی آمريکائی درباره وضعيت اتمی اسرائيل به شمار می رود.

اسرائيل چندين دهه است که حاضر نشده است گزارش های مربوط به سلاح های اتمی خود را نه تأييد و نه تکذيب کند. مقامات آمريکا نيز در سال های اخير به طور کلی سياستی در همين زمينه داشته اند.

آقای کارتر اين سخنان را روز يکشنبه در يک کنفرانس خبری در ويلز و در پاسخ به اين سئوال اظهار می داشت که برخورد رئيس جمهوری آينده آمريکا با چشم انداز يک ايران مسلح به سلاح های اتمی چگونه بايد باشد. رئيس جمهوری پيشين آمريکا در پاسخ اظهار داشت که آمريکا، اسرائيل و ساير قدرت های جهان دارای زرادخانه های اتمی عظيمی هستند که می توانند از روی کمال دقت به کار گرفته شوند.

آقای کارتر افزود آمريکا هم اکنون دارای ١٢ هزار جنگ افزار اتمی است و جنگ افزارهای اتمی اسرائيل به  ١٥٠ سلاح و يا بيشتر بالغ می شود.