کارگردان: هال هارتلی
آمريکا،   ۱۹۹۸، رنگی، ۱۳۸ دقيقه

هنری فول، ماجراجويانه ترين فيلم هال هارتلی و قصه پر دل و جراتی است درباره آخرت، ايمان، دوستی و پروسه خلاقيت.

داستان فيلم بر دو روی کاراکتر اصلی متمرکز است: يکی سيمون گريم نام دارد که شغلش جمع آوری زباله است و در اوقات بيکاری دوست دارد چيز بنويسد و ديگری هنری فول که آدم آزاده و لاقيدی است که خيال دارد جهان را با شاهکارهای ادبی هنوز منتشر نشده اش تسخير کند.

اما هنری فول در همين ضمن آشنايی و دوستی با سيمون رفته رفته ميشود مربی و مشوق سيمون. او نوشته های سيمون را از طريق اينترنت منتشر می سازد و نتيجه اين اقدام وی برای هردو شان اعجاز آور است.